RStudio Tidyverse Ggplot2 theme

Kom ihåg alla möjligheter: theme( line, rect, text, title, aspect.ratio, axis.title, axis.title.x, axis.title.x.top, axis.title.x.bottom, axis.title.y, axis.title.y.left, axis.title.y.right, axis.text, axis.text.x, axis.text.x.top, axis.text.x.bottom, axis.text.y, axis.text.y.left, axis.text.y.right, axis.ticks, axis.ticks.x, axis.ticks.x.top, axis.ticks.x.bottom, axis.ticks.y, axis.ticks.y.left, axis.ticks.y.right, axis.ticks.length, axis.ticks.length.x, axis.ticks.length.x.top, axis.ticks.length.x.bottom, axis.ticks.length.y, axis.ticks.length.y.left, axis.ticks.length.y.right, axis.line, axis.line.x, axis.line.x.top, axis.line.x.bottom, axis.line.y, axis.line.y.left, axis.line.y.right, legend.background, legend.margin, legend.spacing, legend.spacing.x, legend.spacing.y, legend.key, legend.key.size, legend.key.height, legend.key.width, legend.text, […]

Default path för packages

Vid installation av R och Rstudio kan det vara trixigt att få paket installerade, det finns flera sätt att ange default path för detta, nedan fungerade bra : 1. Leta upp filen .Rprofile (då jag installerat R i C:\R ligger min fil i ”C:\R\R-4.0.3\library\base\R”) 2. Lägg till en rad sist i denna enligt följande: .libPaths(”C:/R/Rpackages”) […]