Autoconnect to VPN on boot in Ubuntu

You must have the protonvpn-cli installed (the official one, not the community version). [Unit] Description=Connect to protonvpn, fastest server, after user login After=graphical-session.target [Service] Type=simple ExecStart=protonvpn-cli connect –fastest [Install] WantedBy=graphical-session.target Create this script with: nano ~/.config/systemd/user/protonvpn_start_on_login.service Then run: systemctl –user enable protonvpn_start_on_login Then check the status of the script after you log in (should say […]

Databashantering – Excel till SQL

Efter ett tag blir det tröttsamt att arbeta i Excel, som är ett verktyg som inte är ägnat att arbeta databasbaserat med. Där man anger kolumner efter kolumnamn istället för vilken data de innehåller blir det med tiden lätt mycket rörigt och risk för fel ökar. Här är ett bokmärke på ett smidigt sätt att […]

Bokmärke PCA

http://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-practical-guide/118-principal-component-analysis-in-r-prcomp-vs-princomp/  

RStudio logical expressions

Kom-ihåg lista: Operator Description ! Logical NOT & Element-wise logical AND && Logical AND | Element-wise logical OR || Logical OR   Operator Description < Less than > Greater than <= Less than or equal to >= Greater than or equal to == Equal to != Not equal to   Operator Description + Addition – […]

Remove all images in a wordpress installation

Recently one image got entangled by a copyright claim from Copyright Agent on the website FrågaDietisten.se, an author had by mistake and unknowingly uploaded a photo belonging to TT and now had to pay a hefty fee. To avoid any further expensive mistakes, and in all a bit of a haste, I decided to write […]